МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АЛБАНЫ 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

by admin

Гүйцэтгэх ажил Үйл ажиллагаа Хэрэгжүүлэх хугацаа Хариуцах эзэн, нөөц Гүйцэтгэл,үр дүн Үнэлгээ хийхарга зам /KPI/
1 2 3 4 5 6
Стратегийн зорилго 5. Үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж, бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгох
Зорилт 5.2 Үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоог дэмжсэн мэдээллийн технологийн орчин, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжүүлнэ.
Мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд “SiSi” системийг нэвтрүүлж дуусган, мэдээллийн бусад дэд системүүдийн уялдааг хангах, техник хангамжийг нь шинэчлэх
МТАлба- “SiSi” мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтийн баг
1 Хичээлийн хуваарийн шинэ модуль – Тулгараад байгаа асуудлыг тодруулж, шийдлийг олох- Багшид хичээл оноох процессыг хялбарчлах, модульд өөрчлөлт оруулах- Хуваариудын уялдаа холбоог уях процессыг хялбарчлах- Хуваарьгүй хичээлүүдийг шийдвэрлэх (үйлдвэрлэлийн дадлага, ангийн ажил)

– Хуваарь өөрчлөхөд санал болгодог байх (Recommendation)

2013 оны 9 сарын 17-с 10 сарын 10 Мөнхтуяа, Булганчимэг Хичээлийн хуваарийн хэсэг шинэчлэгдэх, хэрэглэхэд хялбар болно.
2 Сургалтын шинэ төлөвлөгөөний хэсэг –      Сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, шийдэл гаргах-      Оюутныг төлөвлөгөөтэй холбох хэсэг-      Хичээл сонголтын хэсэг 10 сарын 8-с 11 сарын 6 Мөнхтуяа, Булганчимэг Оюутан олон хувилбараар сурах хэсэг цахим хэлбэрээр SiSi системд хэрэгжинэ.
3 Сургалтын төлбөрийн тайлангийн хэсэг –      Төлбөр төлсөн лавлагааг системтэй холбож өгөх-      Удирдлагын хэсэг 9 сарын 23-с 10 сарын 7 Булганчимэг, Наранчимэг Санхүү ЭЗ-ийн алба, удирдлагууд төлбөр тооцоотой холбоотой тайлан харна.SiSi системээс төлбөр төлсөн баримт гарна.
4 Оюутны зарим хэсгийг гар утас болон олон броузер дэмждэг болгох –      Дүнгийн тодорхойлолт-      Төлбөрөө харах-      Сургалтын төлөвлөгөө харах-      Хичээлийн хуваарь харах

–      Цахим үнэмлэх захиалах

–      Төгсөх хүсэлт гаргах

11 сарын 11-с 12 сарын 10 Тулгаа, Багийн бүх гишүүд Оюутны дүнгийн тодорхойлолт, төлбөр харах, сургалтын төлөвлөгөө харах, хичээлийн хуваарь харах хэсгүүд олон броузер, утас, таблет дэмждэг болно.
5 Цахим үнэмлэхээр оюутны бүртгэх –      Оюутны ирцийг бүртгэх хэсэгтэй холбох (цахим журналтай) 12 сарын 10-с 1 сарын 2 Наранчимэг, Сэдэд, Баасансүрэн Олон оюутнууд суудаг ангид цахим үнэмлэхээр бүртгэдэг болно.
6 Гадаад оюутны бүртгэл –      Оюутныг бүртгэх хэсэг-      Хөтөлбөр сонгох хэсэг-      Холбогдох ажилтнуудын хэсэг (СА, Гадаад харилцаа) Хаврын улирлаас өмнө Оюунзул, багийн бүх гишүүд, ОҮТ, БСА, МДСА Гадаад оюутанбүртгүүлэх, бүртгэлийн хураамж төлөх, шалгалт авах чиглэл, дүгнэх журам, шалгалтыг зохион байгуулах газрын хаяг, хугацаа, дүн зэрэг мэдээлэл авах боломжтой байна.
7 Салбар сургуулиудын вэб сайтны themeбэлтгэх –      Theme-ны дизайн гаргах-      Theme-г хөгжүүлэх Хаврын улирлаас өмнө Болдмаа, Од-Эрдэнэ, Сэдэд, Баасансүрэн Салбар сургуулиуд нэгдсэн нэг вэб сайтны theme-тэй болно.
8 МУИС-ийн багш, ажилчдын нэрийн хуудас болон илтгэлийнtemplate гаргах –      Нэрийн хуудас болон илтгэлийн дизайн гаргах-      Template бэлтгэх 12 сарын 15-с өмнө Болдмаа МУИС-ийн багш ажилчид нэгдсэн нэрийн хуудас болон илтгэлийн template-тэй болно.
9 Багшийн А цагийн тооцоо –      Багшийн А цагийн тооцоог хичээлийн хуваариас гаргах, тооцох-      Холбогдох ажилтнуудад (СА) харагдах хэсэг 11 сарын 25-с 12 сарын 10 Булганчимэг Багш болон СА багшийн А цагийн тооцоог SiSi системээс гаргаж харах боломжтой болно.
10 Хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх /feedback, help desk/ –      Хэрэглэгчид МТАлбаны хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэнтэй хялбар холбогдох хэсэг-      Хэрэглэгчдэд notification илгээх хэсэг 12 сарын 1-с 1 сарын 31 Тулгаа, Од-Эрдэнэ Хэрэглэгчдийн СиСи ашиглалтыг нэмэгдүүлэх СиСи ажилтантай холбогдох, асуудлыг хурдан шийдвэрлэдэг болно.
11 Оюутны үлдсэн хэсгийг гар утас болон олон броузер дэмждэг болгох –      Оюутны нүүр хуудсыг Dashboard болгох-      Оюутны сургалтын прогресс 2 сарын 1-с 4 сарын 1 Тулгаа, багийн бүх гишүүд Оюутны үлдсэн хэсгүүд олон броузер, утас, таблет дэмждэг болно.
12 Багш нарын хэсгийг гар утас болон олон броузер дэмждэг болгох –      Ирц бүртгэл-      Хуваарь харах-      Багшийн мэдээлэл харах 2 сарын 1-с 4 сарын 1 Тулгаа, багийн бүх гишүүд Ирц бүртгэл, хуваарь харах, багшийн мэдээлэл харах хэсгүүд олон броузер, утас, таблет дэмждэг болно.
13 Тестийн системийг сайжруулах, шинэчлэх –      Одоогийн байгаа тестийн системд судалгаа хийж асуудлыг тодруулах-      Томъёо оруулдаг хэсгийг шинэчлэн сайжруулах-      Олон талт хариултыг дэмждэг болгох 4 сарын 1-с 6 сарын 1 Багийн бүх гишүүд Онлайн тестийн системд томъёо оруулах болон олон талт хариулт дэмждэг болно.
14 Хэрэглэгчийн ажил үүрэгт тохирсон тайлан мэдээллээр хангах –      Багшийн хэсэг-      Тэнхмийн эрхлэгчийн хэсэг-      Удирдах албан тушаалтныг мэдээллээр хангах хэсэг 6 сарын 1-с 8 сарын 1 Булганчимэг, Наранчимэг, Адъяатөмөр, Сэдэд Багш нар, тэнхмийн эрхлэгч, удирдах албан тушаалтан статистик мэдээ, тайлан харах боломжтой болно.
15 Багш нарын Б цаг тооцох –      Б цаг тооцох процедурыг судлах, системд хэрхэн шийдэх шийдэл гаргах-      Б цаг тооцох хэсгийг хийх 6 сарын 1-с 8 сарын 31 Наранчимэг, Бүх гишүүд Б цагийн тооцоог SiSi систем ашиглан тооцдог болно.
16 SiSi Drive –      Нэг багшид, нэг оюутанд ноогдох өгөгдлийн хязгаарыг тогтоох, шинжилгээ хийх-      Файл upload, download хийх хэсэг 6 сарын 1-с 8 сарын 1 Мөнхтуяа, Бүх гишүүд Багш, оюутнууд SiSi системд өгөгдөл хадгалах боломжтой болно. (тодорхой хязгаартайгаар)
17 SiSi 4.0 хувилбарыг гаргах –      Интерфейсийг шинэчлэх-      Хэрэглэгчийн нүүр хуудсыг Dashboard болгох-      Системийн документацийг бэлтгэх-      Хэрэглэгчийн гарын авлагыг бэлтгэх Нийт жилийн турш Наранчимэг, Багийн бүх гишүүд SiSi 4.0 хувилбар гарна. /cross browser/
18 Системийн сайжруулалт, аюулгүй байдлыг хангах –      Одоо ажиллаж буй системийн сайжруулалт-      аюулгүй байдлыг хангах Жилийн турш Багийн бүх гишүүд Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулах
19 Гарын авлага, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, сургалт семинар зохион байгуулах –      Хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах-      Гарын авлага, зөвлөгөө мэдээллээр хангах-      Хэрэглэгчдийн шаардлагыг хөгжүүлэлтэнд тусгах Жилийн турш Д.Оюунзул, Т.Мөнхнасан Утас, цахим хэлбэрээр болон биечлэн систем ашиглах заавар зөвлөгөө өгнө
20 E-Office судалгаа хийх –      Шинэ систем хөгжүүлэх e-office систем нэвтрүүлэх харьцуулсан судалгаа хийх-      Хөгжүүлэх боломжийг судлах-      Технологийн судалгаа хийх-      Нэвтрүүлэх /боломжтой тохиолдолд/ Хагас жил Багийн бүх гишүүд ЗАА өдөр тутмын үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллийг түргэн түгээх, хүлээн авах, солилцох үйл явц хөнгөвчлөгдөнө. /туршилт/
21 SiSi системд мэдээ, сурталчилгаа байршуулах болон вэб хостинг үйлчилгээний журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх –      SiSi системд мэдээ сурталчилгаа байршуулах журам болон гэрээний драфт боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх-      Вэб хостинг үйлчилгээний журам боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх 2 сар Содбилэг, Наранчимэг, Баасансүрэн SiSi системээр дамжуулан мэдээ, мэдээллийн түгээлт сайжирна. Вэб хостинг үйлчилгээ болон сурталчилгаа байршуулсанаар мөнгө олох боломжтой болно.
22 Санхүүгийн програмыг СиСи системтэй холбох –      Холболтын интерфейс, технологийн судалгаа-      Хэрэгжүүлэх 2 сар Наранчимэг, Мөнхтуяа, Булганчимэг, Тулгаа СиСи мэдээллийн систем Санхүүгийн програмтай холбоотой ажиллана.
23 Хүний нөөцийн системийг СиСи системтэй холбох –      Холболтын интерфейс, технологийн судалгаа-      Хэрэгжүүлэх 2 сар Наранчимэг, Мөнхтуяа, Булганчимэг СиСи мэдээллийн систем хүний нөөцийн системтэй холбоотой ажиллана.
24 Санхүүгийн хяналтын системийг СиСи системтэй холбох –      Холболтын интерфейс, технологийн судалгаа-      Хэрэгжүүлэх 2 сар Наранчимэг, Мөнхтуяа, Булганчимэг, Тулгаа Удирдлагуудад СиСи мэдээллийн системийн эрхээр санхүүгийн хяналтын систем рүү хандах боломжтой болгоно.
Стратегийн зорилго 6. МУИС-ийг хотхоноор хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг эрчимжүүлэх
Зорилт 6.1Сургалт, судалгааны өнөөгийн орчинг эрс сайжруулах
2011-2016 онд Мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд
МТАлба- Сүлжээ, холбооны баг
1 Видео хурлын технологийн судалгаа, нэвтрүүлэх боломж –      Технологийн судалгаа 2-р сард Ш.СодбилэгН.Золбаяр Судалгаа Төсөвт суулгах, танилцуулах
2 Хичээлийн 1-р байрны хяналтын камер –      Суурилуулалт,-      Монтаж-      Серверийн тохиргоо 2013 оны 11-р сард Сүлжээ холбооны баг Хяналтын системтэй болно Захирлуудад ашиглах зааврын хамт танилцуулах
3 Хичээлийн 6 –р байрны хяналтын камер –      Суурилуулалт,-      Монтаж-      Серверийн тохиргоо 2013 оны 12-р сард Сүлжээ холбооны баг Хяналтын системтэй болно Захирлуудад ашиглах зааврын хамт танилцуулах
4 Сервер өрөө болон сүлжээний хяналтын дэлгэцийг суурьлуулах, тохируулах –      Суурилуулалт-      Монтаж-      Тохиргоо 2-р сард Б.Одбаяр Хянах дэлгэц 120 тоотод байрлана Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна
5 Хичээлийн 7, 9–р (ГГС, ХС) – утасгүй сүлжээ байгуулах –      Технологийн судлагаа-      Үнийн харьцуулалт-      Суурилуулалт-      Монтаж

–      Тохиргоо

2-р сард Н.ЗолбаярБ.Одбаяр Утасгүй сүлжээтэй болно Ажиллагааг захирлуудад танилцуулж, ашиглах заавартай хүлээлгэн өгнө
6 Хичээлийн байрууд хооронд BGP Routing protocol – үүсгэж холбох –      Хичээлийн байр хооронд урсгалын ачааллыг нэмэлт замаар явуулж бууруулах, камерын видео урсгалаас гадна интернэт урсгал ачаалал 3-р сард Ш.СодбилэгН.Золбаяр Нөөц замтай болсноор ачаалал буурна. Үндсэн зам тасарсан үед нөөц зам ажиллана Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна
7 Интернэтийн найдвартай ажиллагааг хангахын тулд гарц дээр нөөц холболт үүсгэх –      Интернэтрүү холбогдох замыг нөөц холболттой болгох, урсгалын ачааллыг хувааж явуулах 2013 оны 11-р сард Ш.СодбилэгКомтел ХХК Нөөц замтай болсноор ачаалал буурна. Үндсэн зам тасарсан үед нөөц зам ажиллана Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна
8 Серверийн өрөөний дохиолын систем (гал, ус, цахилгааны)суурилуулах –      Суурилуулах-      Хүлээн авах-      Ажиллагааг шалгах-      Суралцах 1-р сард Н.ЗолбаярӨлзийбаатар Аваарын дуут дохиог гар утсаар хүлээн авах боломжтой болно Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна
9 Захиргааны комьпютерүүдийгMicrosoft licenseашиглан домайноор зохион байгуулах, оруулах –      БСА-ны төсөвт суулгасан лицензийг ашиглан Захиргааны компьютерүүдийг нэгдсэн домэйнд оруулна.-      Вирус хамгаалагдана 4-р сард Баг Нэгдсэн удирдлагад оруулж, вируснээс найдвартай хамгаалагдана Ажиллагааг албаны дарга, захиргааны ажилчдад танилцуулна
10 Microsoft update – cерверийг хэвийн ажиллагаанд оруулах –      Суулгах-      Турших-      Зарлах 5-р сард Ш.СодбилэгӨлзийбаатар Интернэт ачаалал буурна Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна
11 Reverse proxy ашигланвэб cерверүүдийн ачааллыг бууруулах –      Судлах-      Суулгах-      Турших-      Зүгшрүүлэх 6-р сард Ш.СодбилэгӨлзийбаатар Гадны халдлагаас хамгаалагдана. Серверийн ачаалал буурна Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна
12 Оюутаны 6 –р байрыг утасгүй сүлжээнд оруулах –      Суурилуулах-      Монтажлах-      Тохируулах-      Хүлээлгэн өгөх 7-р сард Баг Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна. Зохион байгуулагчид хүлээлгэн өгнө
13 Хичээлийн 8 байр(Байгаль –Лицей сургууль) өргөтгөлд сүлжээ оруулах –      Суурилуулах-      Монтажлах-      Тохируулах-      Хүлээлгэн өгөх 7-р сард Баг Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна. Зохион байгуулагчид хүлээлгэн өгнө
14 Орхон сургуульд дотуур утас оруулж, сургуулийн төв дотуур утасны серверт холбох –      Тохируулах-      Хүлээлгэн өгөх 8-р сард Баг Дотуур утасны тарифаар яриа дамжуулах боломж Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна
15 МУИС төв байр орон нутгийн салбар сургуулиудыг хоорондvideo conference хийх –      Судлах-      Турших-      Суулгах-      Зүгшрүүлэх

–      Хүлээлгэн өгөх

9-р сард Баг Алслагдсан сургуулиад захиргааны хуралд оролцох боломж Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна. Ректоратод хүлээлгэн өгнө
16 Утасгүй сүлжээ ашиглагчийн интернэтийн хэрэглээг тоолууржуулах, лог бичих –      Судлах-      Турших-      Суулгах-      Зүгшрүүлэх 10-р сард Баг Оюутны байруудын интернэт хэрэглээг үнэлэмжтэй болгох. Суурь хэрэглээг үнэгүй хэрэглэх, суурь хэтэрсэн тохиололд төлбөртэй болох Албаны даргад танилцуулах