Сүлжээ Холбоо

by admin

МУИС-ийн Улаанбаатар хот дахь салбар сургуулийн хичээлийн байр, оюутны дотуур байрыг утастай, утасгүй сүлжээнд хамруулж хотхоны сүлжээ бүрэн бий болсон. Сүлжээний үндсэн болон дэд зангилаанд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Cisco брэйнтийн router, switch төхөөрөмжийг ашиглаж байна. Сүлжээний интернетийн гарцын хурд 158Mбит/cек, дотоод сүлжээ хурд 1Гбит/сек хүрсэн ба утастай сүлжээ идэвхтэй хэрэглэгч 3000 гаруй, утасгүй сүлжээний хэрэглэгч 8000 болсон байна.