Мэдээллийн Систем хөгжүүлэлтийн баг

by admin

МУИС-ийн сургалт, удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, чанаржуулах, шуурхай, найдвартай, ил тод, хяналттай болгох үүднээс СИСи (SISi) мэдээллийн системийг 2001 оноос хөгжүүлж эхэлсэн ба SISi 4.0 хувилбарыг гарган МУИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрэн ажиллаж байна. Тухайн системийг сургалт, удирдлагын үйл ажиллагааг хөвчилсөн 20 гаруй дэд системийг агуулсан бөгөөд МУИС-ийн хүрээнд хэрэглэгддэг бусад мэдээллийн системүүд болон гадны системүүдтэй холбогдон ажилладаг. СИСи мэдээллийн систем нь Монгол Улсын Оюуны өмчийн газрын даргын 2014 оны 5 сарын 27 өдрийн 77 тоот тушаалаар Монгол улсын зохиогчийн эрхийн бүртгэлд бүртгэгдсэн.

СИСи мэдээллийн системээр дамжин суралцагчийн элсэлтээс төгсөлт хүртэлх суралцах үеийн бүх үйл ажиллагаа, сургалтын удирдлага зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай бүх процесс тухай системээр дамжин хийгдэг.

Тухайн системээр дамжин суралцагчийн суралцах үеийн дүн, төгсөлт, дипломын сан; хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон хичээлийн мэдээллийн сан, хичээлийн даалгаврын сан, хичээлийн материалын сан, тухайн улирлын багшийн заасан хичээлийн сан, хичээлийн хуваарь, шалгалтын хуваарийн сан, хичээлийн байруудын өрөөний мэдээлэл, байгууллагын хүний нөөц, оюутны мэдээллийн сан, хичээлийн тандалт, баталгаажуулалт, оюутны судалж буй хичээлийн сан, Багшийн ажлын гүйцэтгэлийн А цагийн тооцоо, сургалтын төлбөр төлөлтийн байдал түүнтэй холбоотой мэдээллийн сан зэрэг олон мэдээллийн сангууд бүрдүүлж бүх шатны удирдлага болон холбогдох ажилчид, мэргэжилтнүүдийг статистик тайлан мэдээ, өдөр тутмын тайлангуудаар хангадаг.