Сүлжээ Холбоо

by admin

МУИС – ийн нийт хичээлийн болон оюутны байруудыг холбосон өндөр хурдны шилэн кабелийн холболт үүсгэсэн, утастай болон утасгүй сүлжээгээр бүрэн хангагдсан, интернэт холболтын

олон улсын давхар гарцтай. МУИС–ийн бүх бүртгэлтэй хэрэглэгчид эрхээ ашиглан утасгүй сүлжээнд нэвтрэх боломжтой.

Серверийн өрөөг олон улсын стандартыг хангахуйц эрчим хүч үл тасалдах тэжээлийн систем, хөргөлт агааржуулалтын систем, галын хяналтын систем, серверийн өрөөний хяналтын систем, газардуулгын гэх мэт системүүдээр бүрэн тоноглогдсон. Үндсэн үйл ажиллагааны өгөгдлийн сан сервер, мэдээллийн системийн сервер, цахим хуудасны сервер, дотуур холбооны сервер, хяналтын камерийн сервер, домэйн нэрийн сервер, номын сангийн системийн сервер гэх мэт 30 гаруй серверүүдийг ашиглагдаж байна.

Сүлжээний үндсэн болон дэд зангилаанууд дээрх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн брэйндийн төхөөрөмжүүдийн ашиглан сүлжээний зохион байгуулалт хийх, аюулгүй байдлыг ханган ажиллуулж байна.

Дотоод сүлжээ ашигласан дотуур холбооны системийг нэвтрүүлсэн бөгөөд 500 орчим дотуур холбооны утас ашиглагдаж байна. Хичээлийн болон оюутны байруудын коридор, шаардлагатай анги танхимууд, гадна талбайн орчныг хянах хяналтын камерийн систем ажилладаг.