Сүлжээний хэрэглэгчдэд өгөх заавар

by admin

Сүлжээнд доголдол гарсан тохиолдолд засч болох заавар 

Windows 10 

1. Хэрвээ таны компьютерны баруун доод буланд тэмдэглэгээ байвал энэ нь таны  компьютерийн интернет холболт болох утас салсан эсвэл этернет холболт салсан  байна гэсэн.  

a. Ийм тэмдэглэгээ гарсан бол интернет холболтын/LAN/ утсыг шалгаж үзнэ үү.  b. Этернет холболтыг шалгахдаа. Компьютерийн баруун доод буланд байгаа тэмдэглэгээн хулганыхаа баруун товчлуурыг дарж Open Network &  Internet Setting гэсэн хэсэгрүү орно. Гарсан цонхноос Ethernet буюу  

ийм зурагтай хэсэгрүү орж Change Adapter options хэсэгрүү  орно. Ethernet гэсэн нэртэй компьютерийн тэмдэглэгээ  гарах ба тэр тэмдэглэгээн дээр хулганыхаа баруун товчлуурыг дарснаар  Enable гэсэн тэмдэглэгээ гарч ирснээр алдааг засах боломжтой.  

c. Хэрвээ энэ дээд хоёрын зааврын дагуу хийгээд алдаа засагдахгүй байвал  таны өрөөнд сүлжээний холболтын ямар нэг төхөөрөмж болох switch эсвэл  router залгаатай байвал тэндэх холболт чинь салсан байна гэсэн үг. Та тэр  холболтоо шалгаж үзнэ үү. 

2. Хэрвээ таны компьютерны баруун доод буланд тэмдэглэгээ гарсан байвал энэ  нь таны ip хаяг буруу эсвэл ip хаяг байхгүй байна гэсэн үг. 

a. Ip хаягаа шалгах.  

Компьютерийн баруун доод буланд тэмдэглэгээн хулганыхаа баруу  товчлуурыг дарж . Open Network & Internet Setting гэсэн хэсэгрүү орно.  Гарсан цонхноос Ethernet буюу ийм зурагтай хэсэгрүү орж  

Change Adapter options хэсэгрүү орно. Ethernet гэсэн нэртэй  компьютерийн тэмдэглэгээ гарах ба тэр тэмдэглэгээн дээр хулганыхаа баруун  товчлуурыг дарснаар Status гэсэн хэсэгрүү орно. 

Гарч ирсэн цонхноос Details хэсэгрүү орсоноор.  

Гарч ирсэн цонхон дээр таны IP хаяг болон DNS Server хаяг харагдах болно.  Манай байгууллагын хаяг 10.x.x.x гэж эхлэх ба энэнээс өөр хаяг 192.х.х.х  эсвэл 169.х.х.х гэсэн хаяг авсан бол Эхний зааврын дагуу этернет холболтоо  Disable Enable 5 удаа хийнэ үү!!!.  

3. Хэрвээ дээрх тохиолдолд болохгүй байвал коммандаар тохиргоо хийж болно.  a. Та Start хэсэгрүүгээ ороод хайх хэсэг дээр cmd гэж бичиж орсоноор. 

Ийм хар цонх гарч ирнэ.  

b. Гарч ирсэн цонхон дээр ipconfig /renew гэж бичээд уншиж дууссаны дараа  ipconfig /release гэж бичнэ. Ингэж бичсэнээр таны ip хаяг солигдож манай  хаягийг авна. 

 Хэрвээ хаягаа авахгүй бол энэ үйлдлийг 5 удаа хийнэ үү!!! 

Windows 7  

1. Хэрвээ таны компьютерны баруун доод буланд тэмдэглэгээ байвал энэ нь таны  компьютерийн интернет холболт болох утас салсан эсвэл этернет холболт салсан  байна гэсэн.  

a. Ийм тэмдэглэгээ гарсан бол интернет холболтын/LAN/ утсыг шалгаж үзнэ үү. 

b. Этернет холболтыг шалгахдаа. Компьютерийн баруун доод буланд байгаа  тэмдэглэгээн хулганыхаа баруун товчлуурыг дарж Open Network and  Internet Setting гэсэн хэсэгрүү орно. Гарч ирсэн цонхноос  

гарч ирсэн цонхноос Change  Adapter options хэсэгрүү орно. Local Area Connection 

гэсэн нэртэй компьютерийн тэмдэглэгээ гарах ба тэр тэмдэглэгээн дээр  хулганыхаа баруун товчлуурыг дарснаар Enable гэсэн тэмдэглэгээ гарч  ирснээр алдааг засах боломжтой.  

c. Хэрвээ энэ дээд хоёрын зааврын дагуу хийгээд алдаа засагдахгүй байвал  таны өрөөнд сүлжээний холболтын ямар нэг төхөөрөмж болох switch эсвэл  router залгаатай байвал тэндэх холболт чинь салсан байна гэсэн үг. Та тэр  холболтоо шалгаж үзнэ үү. 

2. Хэрвээ таны компьютерны баруун доод буланд тэмдэглэгээ гарсан байвал энэ  нь таны ip хаяг буруу эсвэл ip хаяг байхгүй байна гэсэн үг. 

a. Ip хаягаа шалгах.  

Компьютерийн баруун доод буланд тэмдэглэгээн хулганыхаа баруу  товчлуурыг дарж . Open Network and Internet Setting гэсэн хэсэгрүү орно.  Гарсан цонхноос 

Local Area Connection –руу орсноор 

гарч ирсэн цонхноос Details хэсэгрүү орно. 

Гарч ирсэн цонхон дээр таны IP хаяг болон DNS Server хаяг харагдах болно.  Манай байгууллагын хаяг 10.x.x.x гэж эхлэх ба энэнээс өөр хаяг 192.х.х.х  эсвэл 169.х.х.х гэсэн хаяг авсан бол Эхний зааврын дагуу этернет холболтоо  Disable Enable 5 удаа хийнэ үү!!!.  

4. Хэрвээ дээрх тохиолдолд болохгүй байвал коммандаар тохиргоо хийж болно.  a. Та Start хэсэгрүүгээ ороод хайх хэсэг дээр cmd гэж бичиж орсоноор. 

Ийм хар цонх гарч ирнэ.  

b. Гарч ирсэн цонхон дээр ipconfig /renew гэж бичээд уншиж дууссаны дараа  ipconfig /release гэж бичнэ. Ингэж бичсэнээр таны ip хаяг солигдож манай  хаягийг авна.  

Хэрвээ хаягаа авахгүй бол энэ үйлдлийг 5 удаа хийнэ үү!!! 

MAC компьютер дээр 

1. Хэрвээ таны компьютер интернет орохгүй бол та компьютернийхоо доод хэсэгрүү  

2. Хэрвээ энэ үйлдлүүдийг хийсэн бол төхөөрөмжинд холбоотой байгаа өөрийнхөө  холболтыг шалгана уу!!!.  

3. Хэрвээ дээрх эхний  2 тохиргоог хийсэн бол IP хаягаа харж Configure IPv4: Using DHCP болгож өөрчилнө  үү.  

Манай байгууллагын хаяг 10.x.x.x гэж эхлэх ба энэнээс өөр хаяг 192.х.х.х эсвэл  169.х.х.х гэсэн хаяг авсан бол Эхний зааврын дагуу этернет холболтоо Disable  Enable 5 удаа хийнэ үү!!!. 

Өрөөндөө сүлжээний төхөөрөмж болон IP утастай өөрийн  сүлжээгээ холбох бол 

1. Хэрвээ та өрөөндөө switch эсвэл router залгаж байгаа бол гаднаас орж ирж байгаа  холболтоо/LAN-ийн утасаа/ switch эсвэл router-ний Ethernet эсвэл WAN гэсэн нэртэй  холболтонд нь залгана.  

a. Таны сүлжээний төхөөрөмжийн оролт WAN болон LAN1,LAN2, … гэсэн нэршилтэй  байвал WAN оролтод гаднаас орж ирсэн холболтоо залгана, бусад оролтод  компьютерлуу залгах холболтоо залгана.  

b. Таны сүлжээний төхөөрөмжийн оролт Eth болон LAN1,LAN2, … гэсэн нэршилтэй бол  Eth оролтод гаднаас орж ирсэн холболтоо залгана бусад оролтод компьютерлуу  залгах холболтоо залгана.  

Ингэснээр сүлжээний хаягжилт зөв явагдах ба хэрвээ буруу залгасан бол өрөөнд байгаа  интернет холболтын төхөөрөмжүүд болон компьютерүүд буруу хаяг авч сүлжээний  алдаа гарч интернетэд холбогдох боломжгүй болохыг анхаарна уу!!!.  

2. Хэрвээ та интернет холболтоо утаснаасаа авсан бол утсан дээрх оролтын хэсэгээ харна  уу!!! 

a. Утсан дээрх холболтын хэсэг WAN болон LAN гэсэн оролттой байвал гаднаас орж  ирсэн холболтоо WAN оролтод залгаж, компьютерлуу залгах холболтоо LAN  оролтод залгана.  

b. Утсан дээрх холболт хэсэг LAN болон PC гэсэн оролттой байвал гаднаас орж ирсэн  холболтоо LAN оролтод залгаж, компьютерлуу холбох холболтоо PC оролтод  залгана.